Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Gc-ict

Artikel 1 / Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
Advertentie: beeldmateriaal, teksten, geluid of film (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen (bedrijfs)vermeldingen, (e-mail)adressen, zoekresultaten, banners of buttons) welke door GC-ICT gepubliceerd worden in de overeengekomen media. Een of meer hyperlinks kunnen deel uitmaken van een Advertentie.
Contractant: de wederpartij met wie GC-ICT een Overeenkomst heeft gesloten.
Dienst: alle werkzaamheden die voorwerp zijn van de Overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen GC-ICT en Contractant (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen diensten met betrekking tot het plaatsen van Advertenties en het op een andere wijze promoten van Contractant, zijn diensten en/of zijn website), alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Contractant.
GC-ICT: Gc-ict., handelend onder de naam Gc-webcare & gcwebcare
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en GC-ICT op grond waarvan GC-ICT Diensten aan Contractant levert.
Vertegenwoordiger: degene die bevoegd is om in naam van Contractant een Overeenkomst aan te gaan.

Artikel 2 / Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering door GC-ICT van Diensten aan of ten behoeve van Contractant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.
2.2 In verband met de specifieke aard van het bepaalde in de Overeenkomst, kan in de Overeenkomst worden afgeweken van hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen uit de Overeenkomst gaan voor de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.
2.3 Indien een der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.4 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen GC-ICT en Contractant, wordt Contractant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.5 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door GC-ICT en de Contractant zijn overeengekomen.
2.6 GC-ICT wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Contractant van de hand.
2.7 GC-ICT is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de website van GC-ICT of op een andere wijze aan Contractant bekend worden gemaakt. Indien Contractant de wijziging niet wenst te accepteren is Contractant gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in zal gaan.

Artikel 3 / Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van GC-ICT zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle door Contractant geplaatste opdrachten zijn bindend en kunnen niet door Contractant worden herroepen. Een Overeenkomst komt tot stand doordat een opdracht van Contractant door GC-ICT wordt aanvaard danwel, afhankelijk van hetgeen eerder is, doordat GC-ICT uitvoering geeft aan de Overeenkomst. GC-ICT is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren, bijvoorbeeld indien de inhoud van de Advertentie inbreuk maakt op rechten van derden, onrechtmatig of onwelvoeglijk is.
3.3 Vertegenwoordiger en Contractant staan er voor in dat Vertegenwoordiger volledig bevoegd is om Contractant bij de totstandkoming van de Overeenkomst te vertegenwoordigen.

Artikel 4 / Uitvoering dienstverlening
4.1 Voor de duur en op basis van de Overeenkomst biedt GC-ICT Contractant dienstverlening met betrekking tot, mede doch niet uitsluitend, het publiceren van Advertenties en/of het op een andere wijze promoten van de diensten, website en naam van Contractant.
4.2 GC-ICT zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 GC-ICT zal zich inspannen de Dienst conform de overeengekomen specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert GC-ICT niet:
– dat de Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen;
– dat derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
4.4 GC-ICT is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van de Dienst of Advertentie, zonder dat hierdoor enig recht van Contractant op schadevergoeding jegens GC-ICT ontstaat.
4.5 GC-ICT is gerechtigd de Dienst te verbeteren en steeds aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Contractant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
4.6 GC-ICT is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden. GC-ICT is bovendien gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde.
4.7 Indien naar het oordeel van GC-ICT uitvoering van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt, dan wel indien Contractant, of eventuele derden in opdracht van Contractant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Contractant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), is GC-ICT gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Contractant in rekening te brengen.

Artikel 5 Websites/ Advertenties
5.1 Websites/ Advertenties moeten voldoen aan de overeengekomen (technische) eisen. GC-ICT heeft het recht deze eisen tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. GC-ICT zal Contractant van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.
5.2 GC-ICT behoudt zich te allen tijde het recht voor een Websites/ Advertentie te weigeren, te verwijderen of aan te passen, zonder dat Contractant aanspraak heeft op enige vergoeding. Het verwijderen van een Websites/ Advertentie kan door GC-ICT zonder opgave van reden of voorafgaande mededeling plaatsvinden.
5.3 GC-ICT is gerechtigd, doch niet verplicht, de Contractant te verzoeken de uitvoering van de Overeenkomst te controleren, bijvoorbeeld door een voorbeeld Websites/ Advertentie te sturen. Indien GC-ICT, ter controle, aan Contractant een voorbeeld Websites/ Advertentie stuurt, kan Contractant binnen 14 dagen na ontvangst van het voorbeeld wijzigingen doorgeven op de inhoud van de Websites/ Advertentie. Dit is alleen mogelijk voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op feitelijke onjuistheden in de tekst van de Websites/ Advertentie (bijv. vermelding naam/adres) en/of indien gegevens in het voorbeeld niet overeenkomen met de gegevens die staan vermeld in de Overeenkomst. Indien Contractant na de periode van 14 dagen een Websites/ Advertentie wil wijzigingen is GC-ICT gerechtigd hiervoor haar standaard tarieven in rekening te brengen. GC-ICT kan er niet voor instaan dat alle wijzigingen daadwerkelijk kunnen worden doorgevoerd.
5.4 De uitvoering van de Overeenkomst is automatisch door Contractant goedgekeurd, indien hij noch binnen 14 dagen na de aanvang van de uitvoering daarvan, noch binnen 14 dagen na de ontvangst van een controle verzoek van GC-ICT (afhankelijk van hetgeen eerder is) schriftelijk anderszins te kennen geeft.
5.5 Contractant kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, lay-out, inhoud, de pagina- en rubriekindeling van de media of aan de plaats of positie, ranking en ordering van de ten behoeve van Contractant geplaatste Websites/ Advertentie in de media.
5.6 GC-ICT garandeert niet dat een Websites/ Advertentie te allen tijde voldoet aan de overeengekomen specificaties of posities of zoeklogica en kan niet instaan voor de kleurzetting, het formaat en de lay-out van een ten behoeve van Contractant geplaatste Websites/ Advertentie in de media. Contractant is ermee bekend en akkoord dat (elektronische) media tussentijds kunnen wijzigen en dat als gevolg daarvan veranderingen kunnen optreden in de publicatiewijze en positie van de Advertentie.
5.8 GC-ICT is gerechtigd de Websites/ Advertentie te gebruiken voor plaatsing in andere media van GC-ICT, van rechtspersonen waarmee GC-ICT is gelieerd of van partners van GC-ICT, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Contractant kan aan deze plaatsing in andere media geen rechten ontlenen.
5.9 Contractant is ermee bekend dat de Websites/ Advertentie, danwel de (bedrijfs)gegevens daaruit, door GC-ICT worden opgenomen in een GC-ICT Database. GC-ICT is gerechtigd aan derden gebruiksrechten te verlenen ten aanzien van deze Database. Onder derden wordt mede, doch niet uitsluitend verstaan aanbieders van nummerinformatiediensten.
5.10 In het geval Contractant een rechtspersoon is, behoudt GC-ICT te allen tijde het recht om de haar langs officiële of publieke weg ter kennis gekomen wijzigingen of aanvullingen van de gegevens van Contractant, zonder diens voorafgaande opdracht of machtiging in een Websites/ Advertentie te verwerken.

Artikel 6 / Medewerking door Contractant
6.1 Contractant zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Contractant zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze verstrekken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan, alle gegevens en informatie met betrekking tot (de inhoud van) de Advertentie.
6.2 Contractant staat ervoor in dat de in 6.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn en garandeert dat zijn gebruik van de Diensten overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden danwel anderszins niet onrechtmatig is. Contractant zal zich onthouden van ieder handelen, in de ruimste zin des woords, dat de reputatie van GC-ICT, waaronder eveneens begrepen haar Diensten, zou kunnen aantasten. Contractant vrijwaart GC-ICT volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart GC-ICT eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
6.3 Contractant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij GC-ICT hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
6.4 Contractant zal zich houden aan alle door GC-ICT verstrekte of op de website van GC-ICT bekendgemaakte richtlijnen inzake het gebruik van de Dienst.
6.5 Contractant is niet toegestaan en zal derden niet toestaan om:
– op frauduleuze wijze de Dienst te gebruiken, door mede, doch niet uitsluitend, op frauduleuze of oneigenlijke of ongeldige wijze ‘klikken’ op de Advertenties te genereren of te laten genereren, bijvoorbeeld door het gebruik van robots of andere geautomatiseerde zoekopdrachten, en/of het frauduleuze gebruik van andere optimaliseringsdiensten en/of software;
– zonder toestemming van GC-ICT hyperlinks op te nemen als onderdeel van de Advertenties, met uitzondering van de daarvoor bestemde url-regels/items.
6.6 Indien Contractant in het kader van de dienstverlening een gebruiksnaam en wachtwoord van GC-ICT ontvangt, dient Contractant deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval misbruik of diefstal van gebruiksnaam en wachtwoord wordt vermoed, dient Contractant GC-ICT direct op de hoogte te stellen, zodat GC-ICT de toegang tot de Dienst van Contractant kan opheffen of andere passende maatregelen kan nemen. Contractant is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst via gebruiksnaam en wachtwoord. GC-ICT kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die het gevolg zijn van misbruik of diefstal van gebruiksnaam en wachtwoord.

Artikel 7 / Aanvullende bepalingen voor Overeenkomsten ten behoeve van derden
7.1 Indien Contractant ten behoeve van een derde partij met GC-ICT een Overeenkomst aangaat, zijn de in dit artikel opgenomen aanvullende bepalingen eveneens van toepassing.
7.2 Contractant garandeert dat de derde partij akkoord is met de plaatsing van de Advertentie zoals tussen Contractant en GC-ICT overeengekomen.
7.3 GC-ICT is te allen tijde gerechtigd aanvullende voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding van de Overeenkomst en de eventuele Advertentie te stellen.
7.4 GC-ICT is te allen tijde gerechtigd contact op te nemen met de derde partij. Indien om wat voor reden dan ook aan GC-ICT blijkt dat de derde partij bezwaar maakt tegen de Advertentie c.q. de plaatsing daarvan, is GC-ICT gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
7.5 Niettegenstaande het vorige lid is Contractant jegens GC-ICT volledig aansprakelijk voor de in verband met de plaatsing van de Advertentie aan GC-ICT verschuldigde vergoeding.
7.6 Contractant vrijwaart GC-ICT volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van de derde partij ten behoeve van wie hij de Overeenkomst aangaat en vrijwaart GC-ICT eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

Artikel 8 / Vergoeding en betaling
8.1 Contractant is aan GC-ICT de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Alle aan GC-ICT verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.
8.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst of de Advertentie.
8.3 GC-ICT is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Indien de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt, terwijl de inhoud van de Overeenkomst verder niet verandert, en Contractant niet akkoord wenst te gaan met deze verhoging, heeft hij het recht binnen 14 dagen na de aankondiging van de verhoging de Overeenkomst gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet indien de verhoging minder dan 10% bedraagt.
8.4 GC-ICT is te allen tijde gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoedingen te verzoeken.
8.5 GC-ICT brengt de door Contractant verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van GC-ICT leidend.
8.6 Betaling dient te geschieden op de door GC-ICT aangegeven wijze. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling van het gehele factuurbedrag te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.7 Enig beroep door Contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
8.8 Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Contractant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand al gehele maand gerekend.
8.9 Vanaf de datum van verzuim is Contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 50,- (vijftig euro).
8.10 GC-ICT is gerechtigd de kredietwaardigheid van Contractant te onderzoeken. Indien wenselijk dient Contractant, op eerste verzoek van GC-ICT, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens GC-ICT. GC-ICT is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

Artikel 9 / Intellectuele Eigendomsrechten
9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die GC-ICT in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij GC-ICT of bij de derde van wie GC-ICT het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Contractant ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent GC-ICT aan Contractant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken.
9.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op al het materiaal dat Contractant in het kader van de Overeenkomst aan GC-ICT ter beschikking stelt, blijft berusten bij Contractant of bij de derde van wie Contractant het recht heeft verkregen het materiaal aan GC-ICT ter beschikking te stellen. Contractant verleent GC-ICT het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken.
9.3 Contractant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan GC-ICT ter beschikking te stellen. Contractant vrijwaart GC-ICT volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart GC-ICT eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
9.4 Contractant mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 10 / Privacy en Geheimhouding
10.1 Om de Dienst te kunnen aanbieden dient GC-ICT persoonsgegevens te verzamelen. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand welke is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. GC-ICT draagt er zorg voor dat de verzameling van persoonsgegevens voldoet aan de WBP en aan haar eigen Privacy Verklaring opgenomen op haar websites.
10.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
10.3 Partijen leggen de in 10.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

Artikel 11 / Aansprakelijkheid
11.1 GC-ICT is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van GC-ICT in welk geval GC-ICT uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.
11.2 De totale aansprakelijkheid van GC-ICT bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen bedongen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 2.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de kosten die de Contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van GC-ICT te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van GC-ICT wel aan de overeenkomst beantwoordt;
– redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Contractant, verminderd met de besparingen;
– redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
11.4 Iedere aansprakelijkheid van GC-ICT voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
11.5 GC-ICT is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Contractant die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.
11.6 In afwijking op het voorgaande geldt voor de Dienst die bestaat uit het gratis plaatsen van een Advertentie het volgende. GC-ICT is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van GC-ICT in welk geval de aansprakelijkheid van GC-ICT uitsluitend bestaat uit:
– het verbeteren van de Advertentie in de eerstvolgende editie van de offline media, en/of
– het verbeteren van de Advertentie in de online media.

Artikel 12 / Opschorting
12.1 GC-ICT is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien Contractant te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, danwel indien GC-ICT het vermoeden heeft dat Contractant in strijd handelt met 6, 9.3 of 9.4, of gegronde vrees heeft dat Contractant niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan GC-ICT toekomend recht. Opschorting ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door GC-ICT geleverde Diensten.
12.2 Zodra Contractant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal GC-ICT de opschorting opheffen.

Artikel 13 / Duur van de Overeenkomst
13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben alle Overeenkomsten een initiële looptijd van 1 jaar. Daarna wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een termijn van 1 jaar, tenzij de Overeenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk 3 kalendermaanden voor aanvang van de vervolgtermijn.
13.3 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:
– surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
– in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.
13.4 Onverminderd haar overige rechten, is GC-ICT gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Contractant niet voldoet aan haar verplichtingen uit 6, 9.3 of 9.4.
13.5 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door GC-ICT geleverde Diensten. Bedragen die GC-ICT voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
13.6 Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Contractant al hetgeen GC-ICT in het kader van de Overeenkomst aan Contractant ter beschikking heeft gesteld.
13.7 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 14 / Slotbepalingen
14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Richtlijnen en dienstbeschrijving
Website Services
Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services 1.  Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services (“Richtlijnen”) vormen een aanvulling op de “Algemene Voorwaarden van de gc-ict” (“Algemene Voorwaarden”) en zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Gc-ict  en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten. Door de Overeenkomst aan te gaan verklaart Contractant dat hij kennis heeft genomen van de Richtlijnen en instemt met de inhoud daarvan. Voor zover niet anders bepaald, zijn de in deze Richtlijnen met een hoofdletter geschreven begrippen gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden. GC-ICT behoudt zich het recht voor deze Richtlijnen te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen conform artikel 2.7 van de Algemene Voorwaarden via de website gc-ict.nl bekend worden gemaakt..
2.  Definities In deze richtlijn komt aan de met een hoofdletter geschreven woorden onderstaande betekenis toe. Software:    de CMS software en andere overeengekomen websitesoftware (in object code) inclusief alle     bijbehorende handleidingen; CMS software:  Content Management Systeem software; Server:   de server waarop de Website wordt gehost; Website:   de door GC-ICT voor Contractant ontwikkelde website en, indien overeengekomen, de bijbehorende e-mail     adressen, etalagepagina’s en  extra webpagina’s, inclusief de Software, de GC-ICT Content; GC-ICT Content:  de door GC-ICT op de Website geplaatste content (niet afkomstig van Contractant), waaronder mede doch     niet uitsluitend wordt verstaan de look&feel, teksten, foto’s, filmmateriaal en eventuele andere materialen; Content:   de content die door Contractant zelf (danwel op verzoek van Contractant door GC-ICT) of door derden op de      Website wordt geplaatst, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan, teksten, foto’s, filmmateriaal      en eventuele andere materialen; Domeinnaam:  de domeinnaam toegekend aan Website Registry:    de organisatie waar de Domeinnaam is geregistreerd, waaronder mede doch niet uitsluitend de Stichting      Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).
3.  Dienstverlening Gedurende de duur van de Overeenkomst zal GC-ICT haar uiterste best doen om de Website en de Diensten in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in de Algemene Voorwaarden en deze Richtlijnen te leveren. Indien overeengekomen bestaat de Dienst met betrekking tot de Website uit: – Het registreren en/of transporteren van een Domeinnaam:  o registreren van nieuwe Domeinnaam indien de Contractant deze nog niet heeft  o indien Contractant wel een domeinnaam heeft geregistreerd:  • het transporteren van de URL van bestaande provider; of  • het op naam van GC-ICT zetten van de reeds geregistreerde domeinnaam. – Het hosten van Website op een GC-ICT server. – Het aanmaken van één of, indien overeengekomen, meerdere emailadres(sen) (webmail) behorende bij de Domeinnaam. o Indien u een emailprogramma gebruikt, is GC-ICT niet verantwoordelijk voor de koppeling tussen de webmail en het     emailprogramma. GC-ICT verstrekt instructies via email hoe deze koppeling gemaakt kan worden. – Het ontwerpen en opleveren van de Website inclusief de CMS software waarmee Contractant zelf aanpassingen kan doen aan   de Content. – Indien schriftelijk overeengekomen, het leveren van onderhoud en support op Website. –  Zoekmachineoptimalisatie met 2 zoekwoorden per pagina van Website welke zijn afgestemd met de Contractant.
4.  Ontwikkeling van de Website 4.1 In het kader van de oplevering van de Website zal GC-ICT eenmalig telefonisch contact opnemen met Contractant om de    benodigde GC-ICT Content en Contractant Content door te nemen. Aan de hand van de door Contractant verstrekte informatie,   zal GC-ICT haar uiterste best doen om binnen de overeengekomen termijn een eerste concept van de Website op te leveren. 4.2 De door GC-ICT op te leveren Website bestaat uit het aantal in de Overeenkomst overeengekomen pagina’s waarop algemene   informatie, foto’s en eventuele andere Content met betrekking tot de producten en dienstverlening van Contractant staan.  De Website kan zowel GC-ICT Content als andere Content bevatten. 4.3 Indien overeengekomen bestaat de Website uit specifiek overeengekomen functionaliteiten zoals een etalagepagina  (waarop maximaal 30 producten of diensten kunnen worden getoond), afspraken tool (waarmee bezoekers afspraken met   Contractant kunnen inplannen) of een webshop. 4.4 Oplevering vindt plaats door per e-mail het toezenden van een link naar de Website. Na de ontvangst van deze e-mail heeft   Contractant 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan GC-ICT. Indien deze worden geaccepteerd zal   GC-ICT de aanpassingen verwerken en de aangepaste Website opnieuw opleveren. Na deze aanpassingsronde geldt de Website   in ieder geval als geaccepteerd. Eventuele nieuwe aanpassingen kan Contractant door middel van de CMS software  doorvoeren. 4.5 De Website wordt geacht te zijn geaccepteerd door Contractant: – indien Contractant niet binnen de termijnen van 5 werkdagen een verzoek tot aanpassing bij GC-ICT heeft   ingediend; danwel – indien de Website conform artikel 4.3 na afloop van de aanpassingsronde door GC-ICT wordt opgeleverd. 4.6 Na de acceptatie zal GC-ICT de Website live zetten en koppelen aan de overeengekomen Domeinnaam. Indien de Domeinnaam   (nog) niet beschikbaar is, zal GC-ICT de Website tijdelijk op een subdomein van GC-ICTwebsites.nl publiceren. 4.7 Indien overeengekomen zal GC-ICT aan de Website een emailaccount koppelen. Indien Contractant reeds beschikt over een    bestaand e-mailadres, dan kan dat e-mailadres geplaatst worden op de Website. Op verzoek van Contractant kan GC-ICT een   nieuw e-mailadres opzetten en Contractant via de mail uitleggen hoe dat e-mailadres geïmplementeerd kan worden op  zijn/haar computer. Na afloop van de Overeenkomst zal GC-ICT het e-mailadres verwijderen.
5.  Domeinnaam 5.1 Indien overeengekomen zal GC-ICT de Domeinnaam aanvragen en registreren bij de Registry van de Domeinnaam. Contractant   is ermee bekend en akkoord dat op de aanvraag en de registratie bij de Registry en het gebruik van de Domeinnaam de    Algemene Voorwaarden en andere regels van de Registry van toepassing zijn. Op verzoek van Contractant zal GC-ICT deze    Algemene Voorwaarden en regels aan Contractant doen toekomen. 5.2 Contractant is ermee bekend dat de Registry de aanvragen van domeinnamen behandelt op volgorde van binnenkomst.  De Registry beslist over de uiteindelijke toekenning van de Domeinnaam. GC-ICT zal haar uiterste best doen om de Domeinnaam   voor Contractant aan te vragen maar kan geen enkele garantie geven op het succesvol registreren van de Domeinnaam door   GC-ICT bij de Registry. 5.3 Indien Contractant (of een derde in opdracht van Contractant) voorafgaand aan de Overeenkomst reeds een Domeinnaam   heeft geregistreerd, welke Contractant in het kader van de Overeenkomst wenst te gebruiken, dient Contractant er voor  zorg  te dragen dat deze wordt overgedragen aan GC-ICT. Zodra de Domeinnaam is overgedragen aan GC-ICT, zal GC-ICT er  voor zorgdragen dat deze Domeinnaam aan de Website gekoppeld kan worden. In het kader van de overdracht zal     Contractant steeds alle hiervoor benodigde informatie verschaffen en medewerking verlenen, waaronder mede doch  niet uitsluitend begrepen het opvragen van de verhuiscode bij de huidige provider en het verstrekken van de opdracht tot de overdracht van de Domeinnaam. 5.4 Contractant is ermee bekend en akkoord dat GC-ICT de Domeinnaam uitsluitend op haar eigen naam registreert. Als gevolg    hiervan heeft Contractant geen zeggenschap over de registratie van de Domeinnaam. 5.5 Contractant staat er voor in dat zijn gebruik van de Domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden,  waaronder  mede doch niet uitsluitend de aan derden toekomende merk- en handelsnaamrechten. Indien Contractant    vermoedt dat de  Domeinnaam inbreuk maakt op rechten van derden zal hij/zij GC-ICT daarvan zo spoedig mogelijk op de    hoogte brengen. GC-ICT is te allen tijde gerechtigd de Domeinnaam te veranderen, bijvoorbeeld indien zij zelf het vermoeden   heeft dat het gebruik daarvan door Contractant inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden     danwel anderszins onrechtmatig is jegens derden. Daar waar mogelijk zal GC-ICT Contractant voorafgaand schriftelijk op de    hoogte brengen van de verandering. De verandering van de Domeinnaam leidt niet tot een verplichting van GC-ICT tot
betaling van een vergoeding aan Contractant voor de door hem gemaakte kosten of geleden schade. Indien een derde    GC-ICT aanspreekt in verband met een inbreuk op de aan hem toekomende rechten, zal GC-ICT deze derde doorverwijzen naar   Contractant. Contractant vrijwaart GC-ICT voor alle kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden dienaangaande. 5.6  Contractant is gerechtigd om na afloop van de Overeenkomst de voor hem geregistreerde Domeinnaam kosteloos  over te nemen. Op verzoek zal GC-ICT een transfercode aanmaken en per email aan Contractant verzenden. De transfercode   blijft gedurende 5 dagen geldig. Wanneer Contractant binnen 5 dagen geen gebruik maakt van de transfercode, wordt de   Domeinnaam vrijgegeven en (na een quarantaineperiode van 40 dagen) beschikbaar gesteld voor registratie door derden.   Indien Contractant de Domeinnaam overneemt, verhuist het emailadres automatisch mee (proces van circa 5 dagen).
6.  Gebruiksrecht Software 6.1 Gedurende de duur van de Overeenkomst verleent GC-ICT Contractant een niet-exclusieve, beperkte en niet-overdraagbare    licentie met betrekking tot de Software. Contractant is uitsluitend gerechtigd de Software te gebruiken (via de aan hem    toegekend wachtwoord en gebruiksnaam) op de Server ten behoeve van het gebruik (het wijzigen, ontwikkelen en aanpassen   daar onder begrepen) van de Website. Contractant is niet gerechtigd de Software geheel of gedeeltelijk openbaar te maken,   te verveelvoudigen, toegankelijk te maken, over te dragen aan of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige   derde. Tevens is het Contractant niet toegestaan aanpassingen of wijzigingen in de Software aan te brengen, reservekopieën   van de Software te maken, de Software te decompileren, de code te verveelvoudigen of anderszins de Software aan reverse   engineering te onderwerpen. 6.2 Contractant erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software uitsluitend toekomen aan GC-ICT en   of haar licentiegevers. Niets uit de Overeenkomst strekt tot de overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten. 6.3 Het is GC-ICT toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software, voor zover dit de afgesproken   werking niet nadelig beïnvloedt. Het is Contractant niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen  of te ontwijken.
7.  Hosting 7.1  Tenzij anders overeengekomen zal GC-ICT de Website hosten op een door haar aan te wijzen Server. GC-ICT zal zich er voor    inspannen dat de Website via deze Server bereikbaar is. Zij garandeert echter niet dat Website ononderbroken zal werken en   continue beschikbaar zal zijn. GC-ICT zal zich inspannen de hostingdienst conform de overeengekomen specificaties te leveren,   met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties of toezeggingen. 7.2  GC-ICT verbindt zich tot het verzorgen en aan de stand der techniek aanpassen van de beveiliging van de Server en Website en   zal haar best doen om onbevoegde toegang tot en onbevoegd aanpassen van de Website te voorkomen.
8.  Gebruik Website 8.1 Contractant zal door het gebruik van de Website geen rechten van derden (waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen   derden die eveneens van de Websitediensten gebruik maken) schenden, zich ten opzichte van die derden niet onwelvoegelijk   of onrechtmatig gedragen en aan derden geen schade toebrengen. In het bijzonder zal Contractant: – geen spam of grote hoeveelheden e-mails per keer, via de Website versturen; –  zich geen toegang verschaffen tot computers, computersystemen of websites waarvoor hij niet is geautoriseerd; – niet opzettelijk virussen of andere programma’s of gegevens verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de     apparatuur, programmatuur of gegevens van derden. –  niet zodanig gebruikmaken van de Website dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van GC-ICT en haar    leveranciers of derden wordt verhinderd, dat daardoor klanten van GC-ICT of van de leveranciers van GC-ICT in het gebruik    van hun Website worden gehinderd of dat daardoor het internetverkeer hinder ondervindt. 8.2 Contractant verkrijgt via een wachtwoord en toegangscode toegang tot de CMS software en de Website. Contractant dient   te allen tijde vertrouwelijk om te gaan met de toegangscodes en de wachtwoorden en draagt er zorg voor dat de  CMS Software uitsluitend door de bevoegde personen gebruikt kan worden. Contractant is volledig aansprakelijk voor alle   aanpassingen in de Website via zijn toegang tot de CMS Software.
8.3 GC-ICT zal Contractant een handleiding voor het gebruik van de CMS software verstrekken. In aanvulling hierop biedt GC-ICT    Contractant support met betrekking tot het gebruik van de CMS software, één en ander in overeenstemming met artikel 13.   Contractant zal de door GC-ICT verstrekte aanwijzingen met betrekking tot maatregelen ter voorkoming en beperking van    storingen, calamiteiten, verminking of verlies van gegevens steeds nauwkeurig opvolgen. 8.4 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is GC-ICT gerechtigd om haar verplichtingen uit de    Overeenkomst op te schorten, waaronder het verwijderen van de Website, indien Contractant in strijd met dit artikel handelt.   Contractant vrijwaart GC-ICT voor aanspraken van derden die verband houden met het handelen van Contractant in strijd met   dit artikel.
9.  GC-ICT Content 9.1 De Website kan bestaan uit GC-ICT Content en Content afkomstig van Contractant. Contractant is ermee bekend en akkoord  dat de GC-ICT Content niet specifiek voor hem is ontwikkeld en dat de GC-ICT Content eveneens gebruikt kan worden voor de    producten van derden. 9.2 Indien overeengekomen kan de GC-ICT Content bestaan uit een video van de (activiteiten en/of het bedrijf van) Contractant.   GC-ICT zal er in dat geval voor zorg dragen dat een filmmaker op het overeengekomen tijdstip en adres de video zal maken.  De video zal tegelijkertijd met de oplevering van de Website worden opgeleverd. Indien door de Contractant akkoord    bevonden, zal GC-ICT deze video op de Website plaatsen. De video wordt geleverd ‘as is’ zonder enige garantie of toezegging.   Op GC-ICT rust geen verplichting om de video na de oplevering kosteloos aan te passen. 9.3 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website (exclusief de Contractant Content) berusten bij GC-ICT  en/of haar licentiegever. Gedurende de duur van de Overeenkomst verkrijgt Contractant een niet-exclusief recht om de GC-ICT   Content te gebruiken ten behoeve van de Website. GC-ICT is te allen tijde gerechtigd de GC-ICT Content aan te passen of te    verwijderen zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade die daaruit kan voortvloeien.
10. Contractant Content 10.1 Contractant staat ervoor in dat alle door hem verstrekte en geplaatste Content, en alle overige informatie, juist en volledig is,   alsmede dat hij gerechtigd is deze Content voor de Website te gebruiken. 10.2 Contractant garandeert dat de Content en zijn gebruik daarvan niet in strijd is met de in Nederland geldende wet-en    regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden danwel anders niet onrechtmatig is.  In het bijzonder garandeert Contractant dat de Content geen pornografisch materiaal bevat, niet haatdragend of beledigend  is en niet aanzet tot geweld. Contractant vrijwaart GC-ICT volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of     anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door zijn Content en het gebruik daarvan, danwel door het niet nakomen van zijn    verplichtingen uit deze Overeenkomst of het handelen in strijd daarmee. 10.3 Het maken van een back-up of een kopie van de Content en GC-ICT Content maakt geen onderdeel uit van de dienst, GC-ICT is dan   ook niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging daarvan. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het maken van   een kopie of back up van de inhoud van de Website. 10.4 Indien GC-ICT het vermoeden heeft dat de Content inbreuk maakt op de aan derden toekomende (intellectuele eigendoms)    rechten dan wel anderszins onrechtmatig is, zal GC-ICT Contractant hiervan op de hoogte brengen en hem een termijn    stellen waarbinnen de Content dient te worden aangepast. Indien Contractant aan dit verzoek geen gehoor geeft, acht  GC-ICT zich gerechtigd de Content te verwijderen. Indien naar de mening van GC-ICT een nadere termijn echter niet kan worden   afgewacht is zij gerechtigd per direct tot verwijdering over te gaan, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.   GC-ICT is gerechtigd om .zip, mp3, jpg en soortgelijke bestanden te verwijderen indien deze bestanden leiden tot een te grote   belasting van de Servers.
11. Online afspraken tool 11.1 Indien schriftelijk overeengekomen wordt de Website opgeleverd met een afspraken tool. Met behulp van deze afspraken    tool kan op de Website afspraken / boekingen (met Contractant) worden ingepland, inzage worden gegeven in de agenda’s   van Contractant en klantgegevens worden achtergelaten. 11.2 De online afspraken tool verwerkt de afspraken/boekingen automatisch in de agenda van Contractant in Outlook, iCall  of Google Calender. Contractant dient in dit kader er voor zorg te dragen dat deze agenda’s zijn gekoppeld met de CMS    Software.  11.3 De online afspraken tool biedt Contractant de mogelijkheid om e-mails te versturen; bijvoorbeeld om de afspraak te    bevestigen, te verzetten of te weigeren of om klant te herinneren aan de afspraak. 11.4 In de afspraken tool zal standaard worden opgenomen dat de afspraak pas vaststaat op het moment dat Contractant de    afspraak per mail heeft bevestigd.
12. Webshop 12.1 Indien schriftelijk overeengekomen wordt de Website opgeleverd met een webshop. Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk   overeengekomen kan in de webshop maximaal 20 producten of diensten worden aangeboden. Via de CSM Software kan    Contractant deze producten en diensten beheren. 12.2 De webshop bevat een koppeling met betaalmodules van derde partijen.  GC-ICT is uitsluitend verantwoordelijk voor de    verbinding tussen de webshop en de betaalmodule en niet voor het functioneren van deze betaalmodule zelf. Contractant   dient zelf met de payment providers een overeenkomst aan te gaan voor het gebruik van de betalingsmodules. Indien    Contractant problemen ondervindt met de betaalmodule dient hij zich te wenden tot de betreffende payment provider    (bijvoorbeeld Mollie, Paypal of de betreffende bank). 12.3 Contractant is zelf aansprakelijk voor het gebruik oftewel de verkoop via de webshop. Hij staat er voor in dat zijn gebruik  in lijn is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De webshop wordt opgeleverd met standaard webshop     voorwaarden en een disclaimer. Contractant dient te allen tijde te controleren of deze documenten geschikt zijn voor zijn    gebruik van de webshop en dient,  indien nodig, de documenten aan te passen.
13. Zoekmachineoptimalisatie 13.1 Ten einde de vindbaarheid van de Website in de zoekmachines te optimaliseren zal GC-ICT de door Contractant opgegeven    zoektermen verwerken, door iedere pagina van de Website met 2 zoekwoorden te optimaliseren.
14. Persoonsgegevens 14.1 Via de Website kan Contractant persoonsgegevens (bijvoorbeeld van zijn klanten of bezoekers) (laten) invoeren en  dus verwerken. Contractant is verantwoordelijke voor deze persoonsgegevens, in de zin van de Wet bescherming     persoonsgegevens (‘ Wbp’ ). Contractant garandeert dat zijn gebruik in overeenstemming is met de toepasselijke  wet- en regelgeving, waaronder de Wbp en de Telecommunicatiewet) en vrijwaart GC-ICT voor alle kosten en schade     dienaangaande. 14.2 GC-ICT treedt uitsluitend op als bewerker van de persoonsgegevens. Zij draagt zorg voor passende technische maatregelen  om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, verminking, onbevoegd gebruik of toegang of ander onrechtmatig   gebruik.
15. Support 15.1 Na oplevering van de Website levert GC-ICT support op het gebied van het gebruik van de Website.  De support ziet uitsluitend toe op: – verstrekken van voorlichting met betrekking tot de plaatsing van de Content; – adviseren op het gebied van zoektermen; – het toelichten van de rapportage; – adviseren over andere bestaande producten die GC-ICT aanbiedt. 15.2 Indien Contractant gebruik wil maken van aanvullend onderhoud en support dient hij met GC-ICT  een aanvullende     overeenkomst te sluiten. Hiervoor kan contact worden opgenomen met klantenservice via: 06-14321104

De Gc-ict is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 51801779.